ISU VINA

원.부자재는 물론 기업 생산 설비 등의 소모성 유지 ,보수용 자재에서 전산 ,사무용품에 이르기 까지 기업 생산 전반에 필요한 모든 M.R.O 제품을 판매 유통 하는 기업

서비스 상품

본사 및 지사

Korea
316-40 Janglin-Dong, Saha-Gu, Korea
Tel : 82.51.901.8500 - Fax : 82.51.264.3113
China
#9, Anting Lu, Liuing Jiedao, Chengyang-Qu, Qingdao, China
Tel: +86.5326691 - Fax : +86.5326691 2828
Indonesia
J1.MH Thamin Ruko Robson Bok B No.8 Lippo Cikarang DESA Cibadu Kec.Cikarang Kab, Bekasi
Tel : 021.8911.7841 - Fax : 021.8911.8043